Rozpis

Mistrovství České republiky v orientačním běhu na krátké trati 2021

Pořádající orgán:

Český svaz orientačního sportů (ČSOS), sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt:

SK Severka Šumperk (SSU), Magnus Orienteering (ASU)

Datum:

Sobota 12. června 2021

Typ závodu:

jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati (závod je bez kvalifikace, běží se pouze finále)

Centrum závodu:

Vojtíškov (část obce Malá Morava), louka na horním okraji obce, https://mapy.cz/s/bunalereda

Zařazení do soutěží:

4. závod Manufaktura Českého poháru 2021, 4. závod INOV-8 CUP – žebříčku A 2021

Kategorie:

D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21

Právo startu:

 • Dle Sdělení sekce OB 07/2021
 • D16, D18, D20, H16, H18, H20 – přihlášeni do žebříčku A (nar. 2006 a starší)
 • D21, H21:
  • umístěni v Rankingu k 31. 3. 2021 do 65. místa
  • členové reprezentačního družstva ČR dospělých (A, B, Naděje, sledovaní závodníci)
  • v případě, že bude podle předchozích bodů přihlášeno méně než 65 závodníků, bude právo startu rozšířeno o další přihlášené podle pořadí v Rankingu k 31. 3. 2021 tak, až se naplní počet 65 startujících (lze se přihlásit i s vyšším Rankingem, po uzávěrce přihlášek bude provedena kontrola a smazání přihlášených bez práva startu – z časových důvodů nebudou po uzávěrce přihlášek oslovováni případní náhradníci)

Přihlášky:

Nejpozději do pondělí 31. 5. 2021 v informačním systému ORIS https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5802. Dodatečné přihlášky nejsou možné.

Vklady:

300,- Kč pro všechny kategorie

Platby:

Zasílejte spolu s přihláškou na účet SK Severka Šumperk 2201358868/2010. Variabilní symbol značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

Systém ražení:

Elektronický systém SportIdent. Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).

Vzdálenosti:

 • Parkoviště – centrum závodu 1 500 m
 • Centrum závodu – start do 1 700 m
 • Centrum závodů – cíl 0 m

Parkování:

Na manipulačních plochách bývalého JZD ve Vojtíškově, detaily budou upřesněny v pokynech

Prezentace:

Nekoná se

Start:

00 = 13:00, intervalový

Prostor závodu:

Vymezen obcemi Vysoká, Vojtíškov, Valbeřice a úbočím Sviní hory

Terén:

Horský les v nadmořské výšce od 620 do 950 m.n.m., množství uměle vytvořených kamenných kup, bažinky, balvanová pole, ve vyšších partiích horské hustníky.

Předchozí mapy:

Mapa:

Krondörfl, měřítko 1:10 000, E = 5 m, stav jaro 2021, ISOM 2017-2, vodovzdorný tisk (YUPO 150), tisk NORD Service, hlavní kartograf Luděk Krtička (mapovali Radim Ondráček, Ivo Habán, Zdeněk Janů).

Protesty:

Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti startovním listinám před konáním akce a protesty proti oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na e-mail hlavního rozhodčího zaves@email.cz.

Informace:

Hlavní funkcionáři:

 • ředitel závodu: Zdenka Králová
 • hlavní rozhodčí: Luděk Krtička (R1)
 • stavitelé tratí: Vojtěch Král (R1), Tomáš Navrátil (R1)

Ubytování, stravování, dětská školka:

pořadatel nezajišťuje

Organizační a epidemiologická opatření:

 • Viz. Sdělení sekce OB 7/2021
 • Selfreporting + vstupní filtr: při vstupu do centra závodů bude vybírán vyplněný self-report formulář (k dispozici v ORIS). Osobám bez vyplněného formuláře a/nebo s teplotou vyšší než 37,5 °C nebude umožněn vstup.
 • RT-PCR test – všichni účastníci jsou povinni absolvovat test metodou RT-PCR před prvním závodem, výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem na shromaždiště a současně nesmí být odběr vzorku starší 48 hod. od zahájení soutěžního víkendu (tj. sobota 12.6., 8:00). Výsledek testu bude zaznamenán v self-report formuláři a předložen ke kontrole (sms, protokol apod.), doklad o testu si ponechává účastník. Osoby s pozitivním výsledkem testu se nemohou akce zúčastnit. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, absolvovaly izolaci ve stanoveném rozsahu, nemají klinické známky onemocnění a od prvního pozitivního RT-PCR testu neuběhlo více než 90 dnů. Očkování nehraje roli, výše uvedená povinnost platí i pro očkované.
 • Ochrana dýchacích cest – všichni účastníci budou mimo vlastní doby závodu používat respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 • Přítomnost diváků není povolena
 • Veškerá činnost bude probíhat maximálně bezkontaktně (přihlášky na místě nejsou možné, platby startovného výhradně předem na účet, výdej startovních čísel samoobslužně, vyhlášení výsledků nebude prováděno – co nejdříve po absolvování závodu opusťte shromaždiště –podrobnosti budou upřesněny v pokynech.

Ochrana osobních údajů a fotografování:

Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2021 s případnými modifikacemi uvedenými v aktuálních sděleních Sekce OB vynucenými hygienicko-protiepidemickými opatřeními.

Rozpis schválila soutěžní komise sekce OB dne 6. 5. 2021.

Zdenka Králová, ředitelka závodu

Luděk Krtička, hlavní rozhodčí


Český pohár, žebříček A – zkrácená klasická trať

Pořádající orgán:

Český svaz orientačního sportů (ČSOS), sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt:

SK Severka Šumperk (SSU), Magnus Orienteering (ASU)

Datum:

Neděle 13. června 2021

Typ závodu:

jednorázový denní závod jednotlivců na zkrácené klasické trati

Centrum závodu:

Vojtíškov (část obce Malá Morava), louka na horním okraji obce, https://mapy.cz/s/bunalereda

Zařazení do soutěží:

5. závod Manufaktura Českého poháru 2021, 5. závod INOV-8 CUP – žebříčku A 2021

Kategorie:

D16A, D18A, D20A, D21E, H16A, H18A, H20A, H21E

Právo startu:

 • Dle Sdělení sekce OB 07/2021
 • D16, D18, D20, H16, H18, H20 – přihlášeni do žebříčku A (nar. 2006 a starší)
 • D21, H21
  • umístěni v Rankingu k 31. 3. 2021 do 65. místa
  • členové reprezentačního družstva ČR dospělých (A, B, Naděje, sledovaní závodníci)
  • v případě, že bude podle předchozích bodů přihlášeno méně než 65 závodníků, bude právo startu rozšířeno o další přihlášené podle pořadí v Rankingu k 31. 3. 2021 tak, až se naplní počet 65 startujících (lze se přihlásit i s vyšším Rankingem, po uzávěrce přihlášek bude provedena kontrola a smazání přihlášených bez práva startu – z časových důvodů nebudou po uzávěrce přihlášek oslovováni případní náhradníci)

Přihlášky:

Nejpozději do pondělí 31. 5. 2021 v informačním systému ORIS https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5803. Dodatečné přihlášky nejsou možné.

Vklady:

pro všechny kategorie 250,- Kč

Platby:

Zasílejte společně s přihláškou na účet SK Severka Šumperk 2201358868/2010 variabilní symbol značí číslo oddílu/klubu dle Adresáře ČSOS. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.

Systém ražení:

Elektronický systém SportIdent. Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).

Vzdálenosti:

 • Parkoviště – centrum závodu 1 500 m
 • Centrum závodu – start do 2 000 m
 • Centrum závodů – cíl 0 m

Parkování:

Na manipulačních plochách bývalého JZD ve Vojtíškově, detaily budou upřesněny v pokynech

Prezentace:

Nekoná se

Start:

00 = 10:30, intervalový

Prostor závodu:

Vymezen obcemi Vysoká, Vojtíškov, Valbeřice a úbočím Sviní hory

Předpokládané časy vítězů:

Dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB zkrácené na 70-80 %.

Terén:

Horský les v nadmořské výšce od 620 do 950 m.n.m., množství uměle vytvořených kamenných kup, bažinky, balvanová pole, ve vyšších partiích horské hustníky.

Předchozí mapy:

Mapa:

Woitzdorf, měřítko 1:10 000, E = 5 m, stav jaro 2021, ISOM 2017-2, vodovzdorný tisk (YUPO 150), tisk NORD Service, hlavní kartograf Luděk Krtička (mapovali Radim Ondráček, Ivo Habán, Zdeněk Janů).

Ubytování, stravování, dětská školka:

Pořadatel nezajišťuje

Protesty:

Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti startovním listinám před konáním akce a protesty proti oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na e-mail hlavního rozhodčího zaves@email.cz.

Informace:

Hlavní funkcionáři:

 • ředitelka závodu: Zdenka Králová
 • hlavní rozhodčí: Luděk Krtička (R1)
 • stavitelé tratí: Martin Poklop (R1), Tomáš Navrátil (R1)

Organizační a epidemiologická opatření:

 • viz. Sdělení sekce OB 7/2021
 • Selfreporting + vstupní filtr: při vstupu do centra závodů bude vybírán vyplněný self-report formulář (k dispozici v ORIS). Osobám bez vyplněného formuláře a/nebo s teplotou vyšší než 37,5 °C nebude umožněn vstup.
 • RT-PCR test – všichni účastníci jsou povinni absolvovat test metodou RT-PCR před prvním závodem, výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem na shromaždiště a současně nesmí být odběr vzorku starší 48 hod. od zahájení soutěžního víkendu (tj. sobota 12.6., 8:00). Výsledek testu bude zaznamenán v self-report formuláři a předložen ke kontrole (sms, protokol apod.), doklad o testu si ponechává účastník. Osoby s pozitivním výsledkem testu se nemohou akce zúčastnit. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, absolvovaly izolaci ve stanoveném rozsahu, nemají klinické známky onemocnění a od prvního pozitivního RT-PCR testu neuběhlo více než 90 dnů. Očkování nehraje roli, výše uvedená povinnost platí i pro očkované.
 • Ochrana dýchacích cest – všichni účastníci budou mimo vlastní doby závodu používat respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 • Přítomnost diváků není povolena
 • Veškerá činnost bude probíhat maximálně bezkontaktně (přihlášky na místě nejsou možné, platby startovného výhradně předem na účet, výdej startovních čísel samoobslužně, vyhlášení výsledků nebude prováděno – co nejdříve po absolvování závodu opusťte shromaždiště –podrobnosti budou upřesněny v pokynech

Ochrana osobních údajů a fotografování:

Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2021 s případnými modifikacemi uvedenými v aktuálních sděleních Sekce OB vynucenými hygienicko-protiepidemickými opatřeními.

Rozpis schválila soutěžní komise sekce OB dne 6. 5. 2021.

Zdenka Králová, ředitelka závodu

Luděk Krtička, hlavní rozhodčí


Konání závodů umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.Stáhnout rozpis ve formátu PDF.